Förtydligande från 2016-07-01

Hyresförsäkring & självriskreducering

Liftar och andra motordrivna fordon utan förare

Rallcos liftar, fordon och maskiner är, om lagen kräver det, trafikförsäkrade. Självrisken, vilken betalas av hyrestagaren, är 2 basbelopp per skada och skadetillfälle.

Vi erbjuder för maskiner utan förare som komplement till detta en Självriskreducering / Hyresförsäkring. Denna Självriskreducering / Hyresförsäkring debiteras och gäller med automatik om inte hyrestagaren ber att få hyra utan den.

Med Självriskreducering / Hyresförsäkring är hyresobjektet helförsäkrat i enlighet med villkoren hos uthyrarens försäkringsbolag. Med helförsäkrat menar vi Trafik, Vagnskada och Delkasko. På vår hemsida kan du läsa villkoren från vårt försäkringsbolag.

Förutsättning för att någon försäkring ska kunna nyttjas är:

1.1. Att skriftlig skadeanmälan görs till uthyraren så snart skadan uppstått.

1.2. Skadan täcks av uthyrarens försäkringsbolag.

1.3. Normalt handhavande och skötsel av den hyrda egendomen krävs. Vid upptäckande av risk för skada eller om skada uppstått skall arbetet omedelbart avbrytas.

1.4. Vårdslöshet, grov oaktsamhet samt brist på rimliga säkerhetsåtgärder kan leda till att skada inte omfattas av försäkringen. En polisanmälan måste alltid göras omedelbart om skadan uppkommit till följd av brott.

1.5. Uthyraren och hyrestagaren ska vardera ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats

Viktigt att tänka på med liftar

Om liften står stilla d.v.s. om liftens hjul inte är i rörelse och liftbommen, korgen eller annan del av liften förorsakar skada så gäller sannolikt inte trafikförsäkringen.

Försäkringsbolagen tittar då på hyrestagarens ansvarsförsäkring. För att vara fullt försäkrad behöver du alltså förutom Rallcos Självriskreducering / Hyresförsäkring en ansvarsförsäkring eller motsvarande. Denna ansvarsförsäkring kan inte tecknas via Rallco.

Försäkringspremie som med automatik faktureras vid förhyrning av liftar och andra motorfordon utan förare

Premien uppgår till 4 % av hyrespriset. Självrisken är med Självriskreducering / hyresförsäkring 0,2 basbelopp per skada och skadetillfälle.

1 basbelopp är 2023 = 52 500 sek. Detta ger en självrisk på 10 500 sek per skada och skadetillfälle. Premien % beräknas av bruttopriset enligt gällande prislista (exkl moms).

Extra Sjävriskreducering / Hyresförsäkring

Önskas lägre självrisk erbjuder vi följande möjligheter

  1. Självrisk per skada 3 000 sek. Premien är då 10% av hyresbeloppet.
  2. Självrisk per skada 1 500 sek. Premien är då 20% av hyresbeloppet. Observera att önskemål om lägre självrisk måste meddelas oss innan hyresperioden påbörjas.

Om skada inträffar

  • Kontakta depå där du hyrt utrustningen.
  • Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer
  • Uppge skadad eller stulen egendom.
  • Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
  • Beskriv vilka åtgärder som vidtagits (stöld, inbrott och skadegörelse ska omgående polisanmälas).
  • Skriftlig anmälan kan komma att krävas.

Vi förbehåller oss rätt till ändring av priser och villkor. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.