Giltigt från 2016-07-01

Allmänna hyresvillkor med förare

1. Tillämplighet

1.1. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av byggmaskiner och utrustning med förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Besiktning

2.1. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen.

3. Hyra och annan ersättning för maskiner som normalt hyrs ut med förare (framgår av prislista)

3.1. Hyra debiteras enligt uthyrarens prislista. Avtalade hyror är exkl. moms.

3.2. I hyran ingår samtliga maskinkostnader, ordinarie förarkostnader samt erforderliga försäkringar.

3.3. Transporter ombesörjes av uthyraren. För maskin som flyttas för eget maskineri utgår ordinarie timhyra. För övriga maskiner debiteras transportkostnad enligt gällande prislista, överenskommelse eller till självkostnadspris

3.4. Timhyra är den enligt prislistan gällande eller överenskomna kostnad som debiteras hyrestagaren då maskinen är i drift. För påbörjad halvtimme utgår halv timhyra. Minsta belopp som debiteras är 1,5 gånger timhyra.

3.5. Reducerad timhyra (även kallad stilleståndshyra) utgår under överenskommen arbetstid:

  1. När maskinen inte kan användas på grund av arbetsbrist hos hyrestagaren eller annat förhållande som är att hänföra till hyrestagaren och vilket uthyraren ej kan påverka.
  2. Vid otjänliga väderleksförhållanden. Stilleståndshyra uppgår, om ej annat överenskommits till 50% av timhyran.

4. Hyra och annan ersättning för maskiner med förare som normalt inte hyrs ut med förare (framgår av prislista)

4.1. Hyra för hyresobjektet debiteras enligt uthyrarens prislista. Avtalade hyror är exkl. moms.

4.2. Hyra för förare debiteras per timme enligt gällande prislista.

4.3. Vid arbete utanför uthyrarens ordinarie arbetstid (helgfri vardag 07:00-16.00) eller vid mer arbete än 8 timmar per dag debiteras övertid enligt gällande prislista.

4.4. Vid arbete på ort där övernattning krävs av maskinföraren tillkommer kostnad för traktamente enligt gällande kollektivavtal samt kostnad för logi.

4.5. Drivmedel, förbrukningsmaterial, vägavgifter på avgiftsbelagda vägar och tillbehör debiteras separat liksom kostnader för nödvändig rengöring.

5. Hyra och annan ersättning gemensamma villkor

5.1. Faktura skall, om inte annat överenskommits, betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

5.2. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.

5.3. Vägavgifter på avgiftsbelagda vägar och tillbehör debiteras separat liksom kostnader för nödvändig rengöring som är följd av onormalt smutsig arbetsmiljö.

6. Ansvar

6.1. Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2. Uthyraren ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

6.3. Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd för placering, samt för samtliga tillkommande kostnader för uppfyllelse av myndighetskrav med anledning av sådana tillstånd.

6.4. Det är hyrestagarens ansvar att underlaget klarar maskinens vikt. Eventuella skador på underlag och underliggande material och konstruktioner är hyrestagarens ansvar.

7. Försäkring

7.1. Hyresobjektet är försäkrat av uthyraren.

7.2. Normal försiktighet vid arbete från hyrestagare i maskin med förare handhavande krävs för att eventuell skada skall omfattas av försäkringen. Vårdslöshet, grov oaktsamhet samt brist på rimliga säkerhetsåtgärder kan leda till att skada inte omfattas av försäkringen.

7.3. Uthyraren och hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

8. Säkerhet

8.1. Hyrestagare eller representant för hyrestagare skall bära säkerhetsutrustning enligt gällande lagar. Det är hyrestagarens ansvar att detta följs.

8.2. Rallco frånsäger sig allt ansvar om hyrestagare eller dennes representant väljer att lämna liftkorg eller på annat sätt väljer att agera i strid mot Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Detta gäller även då Rallcos personal är hyrestagaren eller dennes representant behjälplig.

9. Uppsägning

9.1. Part har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

9.2. Om hyrestagaren inte erlägger betalning tio dagar efter förfallodag, inställer sina betalningar, försetts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet.

9.3. Om uthyraren med stöd av punkt 10.1 eller 10.2 uppsäger avtalet är uthyraren berättigad att återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad

10. Äganderätt

10.1. Äganderätten till hyresobjektet tillkommer Rallco AB, eventuell avbetalningssäljare eller den som trätt i dennes ställe.

10.2. Hyrestagaren förbinder sig att icke utnyttja egendomen på annat sätt än villkoren i detta avtal samt att inte pantsätta eller på något annat sätt upplåta rättigheter i eller förfoga över egendomen.

11. Force Majeure

11.1. För det fall uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot hyrestagaren på grund av omständighet som uthyraren inte kunnat råda över såsom:

  • arbetskonflikt,
  • eldsvåda,
  • myndighetsbestämmelse eller liknande
  • samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter,

skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av uthyrarens åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om avtalade åtaganden till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader äger såväl uthyraren som hyrestagaren rätt att säga upp Hyresavtalet.

12. Tvistemål

12.1. Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän svensk domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Vi förbehåller oss rätt till ändring av priser och villkor.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.