Giltigt från 2016-07-01

Allmänna hyresvillkor utan förare

1. Tillämplighet

1.1. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av byggmaskiner och utrustning utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Avhämtning och Återlämning

2.1. Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas vid uthyrarens depå. Hyrestagaren ansvarar för och ombesörjer lastning och lossning av hyresobjektet vid Uthyrarens depå. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

2.2. Efter särskild överenskommelse kan uthyraren åtaga sig att svara för transport av hyresobjektet till och från den av hyrestagaren anvisade arbetsplatsen. När uthyraren åtagit sig ansvaret för transporten ansvarar uthyraren för lastning och lossning av hyresobjektet. Hyresobjektet anses som återlämnat när uthyraren avhämtat godset på anvisad plats.

2.3. Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

3. Användning & Skötsel

3.1. Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga.

3.2. Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet endast används av behörig och kvalificerad personal.

3.3. Vid hyrestidens början och innan hyresobjektet tas i drift ska hyrestagaren undersöka och kontrollera hyresobjektet. Om hyrestagaren har anmärkningar mot hyresobjektet skall dessa omedelbart meddelas uthyraren.

3.4. Hyresobjektet får inte utan uthyrarens godkännande flyttas till annan arbetsplats än den som överenskommits.

3.5. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgift er och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.6. Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

3.7. Reparationer eller ändringar av hyresobjektet får inte utföras av hyrestagaren utan uthyrarens skriftliga medgivande. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart meddelas till uthyraren.

3.8. Hyrestagaren svarar elektrisk kraft och erforderliga strömkablar.

4. Besiktning

4.1. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

5. Hyrestid

5.1. Hyrestiden räknas från den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till dess att hyrestagaren återlämnat hyresobjektet till uthyrarens depå alternativt till och med den dag hyrestagaren, i de fall uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, meddelat uthyraren att hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning.

5.2. Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst 8 timmar per dag om inte annat avtalats.

6. Hyra och annan ersättning

6.1. Hyra debiteras enligt uthyrarens prislista. Avtalade hyror är exkl. moms.

6.2. För del av dag utgår hyra som för hel dag.

6.3. Hyrespriser är baserade på arbete i enskift motsvarande högst 8 timmar per dag.

6.4. Utnyttjas hyresobjekt under ett dygn mer än ett arbetsskift om 8 timmar äger uthyraren rätt att debitera för detta.

6.5. Hyra debiteras normalt enbart för byggdagar. Arbetsfria lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är således hyresfria såvida inte hyresobjektet brukas dessa dagar.

6.6. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per timme, kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista eller enligt överenskommelse.

6.7. För samtliga hyresobjekt debiteras hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet såvida inte annan överenskommelse gjorts skriftligt.

6.8. För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. Vid stillestånd på grund av driftsavbrott på hyresobjektet skall hyrestagaren omedelbart informera uthyraren.

6.9. Stillestånd pga. väder eller orsaker som beror på hyrestagaren skall rapporteras till uthyraren i god tid och senast vid den tidpunkt då stillestånd inträffar. Hyrestagaren äger ingen rätt till hyresavdrag om stillestånd rapporteras i efterhand. Vid stillestånd äger uthyraren fri rätt att disponera hyresobjektet.

6.10. Drivmedel, förbrukningsmaterial och tillbehör debiteras separat liksom kostnader för nödvändig rengöring av hyresobjektet.

6.11. Faktura skall, om inte annat överenskommits, betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

6.12. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer betryggande säkerhet.

7. Ansvar

7.1. Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

7.2. Uthyraren ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

7.3. Hyrestagaren ansvarar hyrestiden för förlust av hyresobjektet.

7.4. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommit för honom själv eller tredje man.

7.5. Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd för placering, samt för samtliga tillkommande kostnader för uppfyllelse av myndighetskrav med anledning av sådana tillstånd.

8. Försäkring

8.1. Hyresobjektet är om lagen kräver det, trafikförsäkrat av uthyraren. Självrisken, vilken betalas av hyrestagaren, är 2 basbelopp per skada och skadetillfälle.

8.2. Självriskreducering/ Hyresförsäkring kommer om inte annat avtalats ingå i hyresavtalet. Premien uppgår till 4 % av hyrespriset. Självrisken är med Självriskreducering/ hyresförsäkring 0,2 basbelopp per skada och skadetillfälle.

8.3. Med Självriskreducering/ Hyresförsäkring är hyresobjektet helförsäkrat i enlighet med villkoren hos uthyrarens försäkringsbolag.

8.4. Förutsättning för att försäkring ska kunna nyttjas är:

  • 8.4.1. Att skriftlig skadeanmälan görs till uthyraren så snart skadan uppstått.
  • 8.4.2. Skadan täcks av uthyrarens försäkringsbolag.
  • 8.4.3. Normalt handhavande och skötsel av den hyrda egendomen krävs. Vid upptäckande av risk för skada eller om skada uppstått skall arbetet omedelbart avbrytas.

8.5. Vårdslöshet, grov oaktsamhet samt brist på rimliga säkerhetsåtgärder kan leda till att skada inte omfattas av försäkringen. En polisanmälan måste alltid göras omedelbart om skadan uppkommit till följd av brott.

8.6. Uthyraren och hyrestagaren ska vardera ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

9. Uppsägning

9.1. Part har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

9.2. Om hyrestagaren inte erlägger betalning tio dagar efter förfallodag, inställer sina betalningar, försetts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet.

9.3. Om uthyraren med stöd av punkt 10.1 eller 10.2 uppsäger avtalet är uthyraren berättigad att återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad

10. Äganderätt

10.1. Äganderätten till hyresobjektet tillkommer Rallco AB, eventuell avbetalningssäljare eller den som trätt i dennes ställe.

10.2. Hyrestagaren förbinder sig att icke utnyttja egendomen på annat sätt än villkoren i detta avtal samt att inte pantsätta eller på något annat sätt upplåta rättigheter i eller förfoga över egendomen.

11. Force Majeure

11.1. För det fall uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot hyrestagaren på grund av omständighet som uthyraren inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av uthyrarens
åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

Om avtalade åtaganden till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader äger såväl uthyraren som hyrestagaren rätt att säga upp Hyresavtalet

12. Tvistemål

12.1. Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän svensk domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Vi förbehåller oss rätt till ändring av priser och villkor.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.